ASUS Live Update 3.5.4

ASUS Live Update 3.5.4

ASUSTeK COMPUTER INC. – 8,2MB – Freeware – Windows
ra khỏi 55 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Sử dụng ASUS Live Cập Nhật hữu ích, bạn có thể thực hiện Cập Nhật BIOS từ Windows.

Tổng quan

ASUS Live Update là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi ASUSTeK COMPUTER INC..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 4.461 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của ASUS Live Update là 3.6.10, phát hành vào ngày 10/05/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 3.6.8, được sử dụng bởi 36 % trong tất cả các cài đặt.

ASUS Live Update đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 8,2MB.

Người sử dụng của ASUS Live Update đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho ASUS Live Update!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 4.461 UpdateStar có ASUS Live Update cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại